Všeobecné obchodní podmínky

Naše úplné podmínky jsou uvedeny níže, ale některé důležité body, které byste měli vědět předtím, než se stanete zákazníkem, jsou uvedeny zde:

1. Jakmile bude vaše dílo vytvořeno a dodáno vám, jsou všechna práva k duševnímu vlastnictví přenesena na vás a můžete používat své dílo pro osobní nebo komerční účely. Nicméně, my poskytujeme žádné záruky, že budete moci registrovat ochrannou známku nebo žádat o autorské právo na naše dílo, nebo že žádná žádost o ochrannou známku nebo autorské právo nebude porušovat práva k duševnímu vlastnictví třetí strany.

2. Pokud není vaše členství pozastaveno nebo zrušeno v souladu s těmito podmínkami, vaše členství se bude automaticky prodlužovat.

3. Můžeme zrušit, kdykoliv před doručením a z jakéhokoliv důvodu, objednávku, kterou jsme předtím přijali. Pokud tak učiníme, vrátíme vám peníze pomocí původní metody platby použité pro objednávku.

4. Naše odpovědnost podle těchto podmínek je omezena na cenu, kterou jste zaplatili za díla nebo služby, na které se vztahuje daná nároková žaloba, a nebudeme odpovědní za následnou ztrátu.

5. Nebudeme mít žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození děl, zranění nebo ztrátu osoby, selhání nebo zpoždění při poskytování děl nebo porušení zákona, pokud taková ztráta byla způsobena nebo přispěla jakoukoli událostí nebo okolností mimo naši rozumnou kontrolu nebo konáním nebo nekonáním vás nebo vašich souvisejících stran.

6. Můžeme upravit tyto podmínky, funkce webu nebo vaše členství tím, že vám dáme písemné oznámení.

Nic v těchto podmínkách neomezuje vaše práva podle australského zákona o spotřebitelích.

Uživatelský obsah, zakázané chování a normy komunity

1. Můžete být oprávněni zveřejňovat, nahrávat, publikovat, předkládat nebo přenášet relevantní informace a obsah (včetně vytváření uměleckých děl) (Uživatelský obsah) na Stránkách.

2. Při používání Stránek nesmíte dělat nebo se pokoušet dělat nic, co je nezákonné nebo nevhodné, včetně:
- cokoli, co by představovalo porušení soukromí jednotlivce (včetně nahrání soukromých nebo osobních údajů bez souhlasu jednotlivce) nebo jakýchkoli jiných zákonných práv;
- používání stránek k pomlouvání, obtěžování, vyhrožování, vyhrožování nebo urážení jakékoli osoby;
- používání Stránek k nezákonným účelům;
- používání webu k odesílání materiálu nebo vytváření uživatelského obsahu, který je zakázaným obsahem nebo porušuje standardy komunity uvedené na našich stránkách;
- manipulace nebo úpravy stránek (včetně přenosu virů a používání trojských koní);
- používání Stránek k zasílání nevyžádaných elektronických zpráv;
- manipulace nebo zkreslování metrik interakce komunity (jako jsou „hlasování“) prostřednictvím neoprávněných nebo nevhodných prostředků, mimo jiné včetně vytváření alternativních účtů nebo robotů;
- používáním data miningu, robotů, screen scrapingu nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat na Stránce; nebo
- usnadňování nebo napomáhání třetí straně k provedení některého z výše uvedených úkonů.

3. Zakázaný obsah znamená materiál nebo obsah, který zahrnuje následující:
- obsah, který je urážlivý, pornografický, klamavý, obscénní, pomlouvačný, pomlouvačný, urážlivý, násilný, projevy nenávisti nebo jinak nevhodný;
- obsah, který je homofobní, transfobní, rasistický nebo jinak diskriminující;
- obsah, který propaguje šikanu, osobní útoky, obtěžování nebo doxing;
- obsah podléhající autorským právům, který je použit bez výslovného souhlasu vlastníka obsahu
- obsah, který porušuje nebo zasahuje do práv ostatních, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví nebo práva na soukromí;
- obsah, který obsahuje spam, viry, červy, poškozené soubory, jakýkoli poškozený kód, trojské koně nebo cokoli jiného, co může způsobit narušení a poškození zabezpečení;
- obsah, který podněcuje, navádí nebo obhajuje nezákonnou činnost nebo hádku nebo porušuje jakýkoli zákon; nebo
- obsah, který zahrnuje nekonstruktivní kritiku nebo vytváří nepřátelské či nevlídné prostředí; nebo
- obsah, který poškozuje nebo obhajuje ubližování komukoli, včetně krveprolití.

4. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za veškerý uživatelský obsah, který zpřístupníte na webu nebo jeho prostřednictvím, včetně sociálních médií pomocí značky. Prohlašujete a zaručujete, že:
- buď jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého uživatelského obsahu, nebo máte všechna práva, licence, souhlasy a uvolnění, které jsou nezbytné k udělení práv k takovému uživatelskému obsahu (jak se předpokládá v těchto podmínkách);
- nebudete používat stránky k odesílání materiálu nebo vytváření uživatelského obsahu, který je zakázaným obsahem; a
- ani uživatelský obsah, ani zveřejňování, odesílání nebo přenos uživatelského obsahu nebo naše používání uživatelského obsahu na našich stránkách, jejich prostřednictvím nebo jejich prostřednictvím (včetně sociálních médií) neporuší, nezneužije nebo neporuší zásady třetí strany. Práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu nebo soukromí nebo vést k porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení.

Moderátoři a porušení

1. Nepodporujeme ani neschvalujeme a neneseme odpovědnost za žádný uživatelský obsah. Máme právo, ale nikoli povinnost, čas od času jmenovat moderátory komunity nebo moderátory boty (Moderátory), abychom zajistili, že veškerý Uživatelský obsah bude splňovat tyto Podmínky.

2. Pokud tyto Podmínky porušíte nebo se budeme domnívat, že porušujete tyto Podmínky, můžeme my nebo naši Moderátoři kdykoli (podle vlastního uvážení):
- odstranit jakýkoli uživatelský obsah;
- pozastavit nebo zrušit váš účet (a jakékoli související nebo propojené účty) spolu s veškerým uživatelským obsahem spojeným s tímto účtem;
- pozastavit nebo trvale zakázat váš přístup na stránky;
- pozastavit, odebrat nebo zablokovat váš přístup k jakýmkoli přidruženým online komunitám, které provozujeme, včetně, ale bez omezení na náš kanál Discord a skupinu na Facebooku (online komunity); a/nebo
- zveřejnit zakázaný uživatelský obsah příslušným státním orgánům.

3. Máme právo, nikoli však povinnost, zvrátit jakékoli jednání nebo rozhodnutí Moderátora, pokud se (podle vlastního uvážení) domníváme, že takové jednání nebo rozhodnutí není v zájmu Vaibe.ai. Nejsme zodpovědní za rozhodnutí nebo jednání moderátorů. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím moderátora, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

4. Účinek ukončení: Pokud my (nebo naši Moderátoři) pozastavíme nebo zrušíme váš účet z důvodu porušení těchto podmínek:
- neobdržíte žádnou náhradu za zaplacené členské poplatky;
- ztratíte přístup ke svému uživatelskému obsahu, uměleckým dílům a jakýmkoli dalším informacím nahraným na stránky; a
- nesmíte si vytvořit nový účet ani se pokoušet o přístup k jakýmkoli online komunitám, pokud nedostanete naše písemné povolení.

Vaibe.ai služby

1. Souhlasíme s tím, že vám poskytneme přístup na stránku, služby podpory, jak je podrobně uvedeno v této části, a jakékoli další služby, s nimiž souhlasíme, jak je uvedeno ve vašem účtu, včetně, nikoli však výhradně, vytváření jakéhokoli uměleckého díla a nákupu Umělecké dílo.

2. Naši stránku můžete používat s účtem nebo členstvím nebo bez nich k vytváření uměleckých děl nebo k procházení a prohlížení stránek, avšak počet uměleckých děl, která vytvoříte, je omezen na váš počet kreditů.

3. Souhlasíme s tím, že vynaložíme maximální úsilí, aby byly stránky vždy dostupné. Čas od času však můžeme provádět přiměřenou plánovanou a nouzovou údržbu a stránky mohou být v době, kdy takovou údržbu provádíme, nedostupné.

4. Pokud se vám nepodaří získat přístup ke Stránkám nebo pokud máte jakékoli jiné otázky nebo problémy ovlivňující vaše používání a požitek ze Stránky, musíte podat žádost prostřednictvím emailu. Budeme se snažit reagovat na jakékoli žádosti o podporu v přiměřené době.

5. Naše stránky vytvářejí umělecká díla pomocí systémů AI. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nekontrolujeme ani nemáme žádný vliv na konečné umělecké dílo, které jste vytvořili nebo vám bylo doručeno.

6. Vyhrazujeme si právo upravit, přidat nebo odebrat jakékoli metody nebo systémy umělé inteligence na webu podle vlastního uvážení.

7. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Stránky mohou být závislé na systémech třetích stran, které neposkytujeme (například poskytovatelé cloudových úložišť a výpočetní techniky, systémy CRM a poskytovatelé internetu), nebo mohou být s nimi propojeny (služby třetích stran). V maximálním rozsahu povoleném zákonem neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli služby třetích stran nebo jakoukoli nedostupnost stránek z důvodu selhání služeb třetích stran.

8. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že ztráta dat je nevyhnutelným rizikem při používání jakéhokoli softwaru. Souhlasíte s tím, že v rozsahu, v jakém na stránku vložíte jakákoli data, budete uchovávat záložní kopii všech dat, která na stránku vložíte.

9. V maximálním rozsahu povoleném zákonem neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat nebo jakoukoli plánovanou nebo nouzovou údržbu, která způsobí nedostupnost stránek.

Duševní vlasnictví

1. Jakákoli a všechna práva duševního vlastnictví obsažená v jakýchkoli materiálech vyvinutých, upravených, upravených nebo vytvořených námi nebo našimi pracovníky (včetně v souvislosti s Podmínkami jakéhokoli obsahu na Stránce generovaného nebo vytvořeného námi, ale konkrétně s výjimkou jakéhokoli Uměleckého díla vytvořeného vámi pomocí stránka) (Naše duševní vlastnictví) bude vždy svěřena nebo zůstane v nás.

2. Jakákoli a všechna práva duševního vlastnictví obsažená v jakýchkoli materiálech vyvinutých, upravených, upravených nebo vytvořených vámi (včetně v souvislosti s Podmínkami, vaším používáním Služeb Vaibe.ai a vaším uměleckým dílem) (Vaše duševní vlastnictví) bude vždy přiznáno nebo zůstane vám byla svěřena při vytvoření, a v nezbytném rozsahu vám tímto přidělujeme taková Práva duševního vlastnictví.

3. Aby se předešlo pochybnostem, jakmile je vaše umělecké dílo vytvořeno a doručeno vám, všechna Práva duševního vlastnictví přítomná v tomto konkrétním uměleckém díle jsou převedena na vás a můžete své umělecké dílo používat pro osobní nebo komerční účely.

4. V rozsahu, v jakém se na vás automaticky nevztahuje vlastnictví práv k duševnímu vlastnictví k jakémukoli uměleckému dílu, poskytujeme vám nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, celosvětové, sublicencovatelné, bezplatné a převoditelné právo a licenci k použití uměleckého díla pro tyto účely. přiměřeně zamýšlené těmito podmínkami a abyste mohli čerpat výhody ze Služeb Vaibe.ai.

5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání vašeho uměleckého díla pro komerční účely žádný z vámi poskytnutého uživatelského obsahu neporušuje žádná autorská práva, ochranná známka nebo jiná vlastnická práva třetí strany a odškodníte nás za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku jakékoli potenciální porušení práv k duševnímu vlastnictví třetí strany.

6. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte:
- kopírovat, zcela nebo zčásti, jakékoli naše duševní vlastnictví;
- reprodukovat, znovu přenášet, distribuovat, šířit, prodávat, publikovat, vysílat nebo šířit jakékoli naše duševní vlastnictví jakékoli třetí straně; nebo
- porušovat jakákoli práva k duševnímu vlastnictví spojená se Stránkou nebo Uměleckými díly, včetně (bez omezení) změn nebo úprav jakéhokoli Našeho duševního vlastnictví; způsobí, že jakékoli naše duševní vlastnictví bude zarámováno nebo vloženo do jiné webové stránky; nebo vytváření odvozených děl z jakéhokoli Našeho duševního vlastnictví.

7. Nic ve výše uvedeném odstavci neomezuje vaši schopnost publikovat, zveřejňovat nebo znovu zveřejňovat naše duševní vlastnictví na vaší stránce sociálních médií nebo blogu za předpokladu, že:
- netvrdíte, že jste vlastníkem našeho duševního vlastnictví;
- pokud to s námi výslovně písemně neodsouhlasíme, netvrdíte, že vás podporujeme nebo schvalujeme;
- nepoškozujete naši pověst ani ji nevyužíváte, a to ani způsobem, který je nezákonný, nespravedlivý, zavádějící nebo klamavý; a
- dodržujete všechny ostatní podmínky těchto podmínek.

8. Vzhledem k vyvíjející se a vyvíjející se povaze zákona týkajícího se děl vytvořených umělou inteligencí neposkytujeme žádné záruky a nezaručujeme ani nepředstavujeme:
- že si budete moci nárokovat vlastnictví autorských práv k vašemu uměleckému dílu v jakékoli jurisdikci, ať už v naší jurisdikci České Republikynebo jurisdikci, ve které sídlíte, přičemž každá jurisdikce bude mít jiné zákony a předpisy; nebo
- že vaše umělecké dílo nebude porušovat žádná práva k duševnímu vlastnictví třetích stran.

Obsah, který nahrajete

1. Vřele Vás zveme ke komunikovat se Stránkou a s námi na sociálních sítích nebo na našich Stránkách! Prostřednictvím webu a sociálních médií můžeme provozovat kampaně, které vás vyzývají k zveřejňování uživatelského obsahu na sociálních sítích pomocí specifických hashtagů (#) (tag).

2. Pokud zpřístupníte jakýkoli Uživatelský obsah na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, včetně na sociálních sítích pomocí Tagu, udělujete nám celosvětovou, neodvolatelnou, trvalou, nevýhradní, přenosnou, bezplatnou licenci k používání Uživatelského obsahu s právo používat, prohlížet, kopírovat, přizpůsobovat, upravovat, distribuovat, licencovat, přenášet, komunikovat, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, přenášet, streamovat, vysílat, přistupovat nebo jinak využívat takový Uživatelský obsah na Stránkách, jejich prostřednictvím nebo jejich prostřednictvím a naše platformy sociálních médií. Souhlasíme s tím, že budeme upravovat Uživatelský obsah pouze v rozsahu, který přiměřeně požadujeme.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
- Roman Trachta
- IČ: 02654156
- se sídlem: Sečská 27, Praha, 10000
- email : [email protected]
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://vaibe.ai (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Informace o službě a cenách

1. Informace o službě, včetně uvedení cen jednotlivých druhů a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v v katalogu internetového obchodu. Ceny služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služby umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

3. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku služby těmito způsoby:
- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu, kterou pořaduje.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služby.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služby jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Platební podmínky a dodání služby

1. Cenu služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně platební kartou
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány.

2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4. Vzhledem k tomu, že služba má digitální obsah, nebude služba dodána kupujícímu na hmotném nosiči, ale bude mu digitálně převedena na uživatelský účet.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující-spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837/l OZ, protože služba má digitální charakter, není dodávána na hmotném nosiči a je dodáváno s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil kupujícímu-spotřebiteli, že nemá právo na odstoupení od smlouvy

2. Prodávající a kupující mají právo kdykoliv a bez udání důvodu vypovědět smlouvu o registraci. Smlouva o registraci pozbývá účinnosti uplynutím třídenní výpovědní doby, která začíná plynout ode dne následujícího po doručení druhé smluvní straně.

Práva z vadného plnění

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy vždy do konce období předplatného.

2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7. Volbu způsobu reklamace má kupující.

8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronického účtu.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem  1.1.2023

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Intense Audio s.r.o. IČ 09859543 se sídlem Sečská 27, Praha 10, 10000(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
- Adresa: Sečská 27, Praha, 10000
- Email: [email protected]

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů1.

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.