Všeobecné obchodní podmínky

VAIBE.AI 

 I.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.  Obchodní společnost

Intense Audio s.r.o.
IČO: 09859543
DIČ: CZ09859543
se sídlem Sečská 1855/27, Strašnice, 100 00 Praha10, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 343639 („Poskytovatel“)  

je provozovatelem aplikace VAIBE.AI („Aplikace“),prostřednictvím které nabízí uživatelům (každý uživatel Aplikace dále jen jako„Uživatel“) služby digitálního obsahu („služby“). Služby Aplikace spočívají v tom, že umožňují Uživatelům vytvářet a zpracovávat digitální obsah různého druhu pomocí nástrojů využívajících generativní umělou inteligenci tak, že na základě zadání Uživatele („prompty“) umožňují vytvářet generovaný obsah. Aplikace je dostupná prostřednictvím webové stránky www.vaibe.ai („webová stránka“) a služby jsou poskytovány elektronicky v rámci rozhraní Aplikace. 

2.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem a představují nedílnou součást podmínek smlouvy oposkytování služby digitálního obsahu („Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s využíváním Aplikace. 

3. Poskytovatela Uživatel si mohou ve Smlouvě sjednat ujednání odchylná od těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením těchto VOP.  

4. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce a Smlouvu lze uzavřít v českéma anglickém jazyce.  

5.  Znění těchto VOP může Poskytovatel průběžně měnit a doplňovat, přičemž nové VOP jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Pro vztah založený Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem je rozhodné znění VOP účinné ke dni uzavření Smlouvy.  

6. Nabídka služeb Aplikace na webové stránce je informativní a může být Poskytovatelem průběžně rozšiřována či měněna, a to na základě oprávněných důvodů, kterými mohou být dodržování zákonných požadavků, změna nabídky služeb AI nástrojů nebo vylepšení stávajících funkcí služeb Aplikace. Uživatel bude o změně služeb Aplikace informován.

7. Poskytovatel není povinen vyvíjet a provádět aktualizace Aplikace, s čímž Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí. Uživatel bude na dostupnost případných aktualizací Aplikace upozorněn.  

8.  Není-li dále uvedeno jinak, je využívání služeb Aplikace zpoplatněno.

9. Aplikace je určena pouze Uživatelům starším 18 let a Smlouvu týkající se užívání služeb Aplikace mohou uzavřít pouze osoby starší 18 let.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČT 

10. Podmínkou pro využívání služeb Aplikace je vytvoření uživatelského účtu nawebové stránce ze strany Uživatele.

11. Při vytváření uživatelského účtu má Uživatel k těmto VOP přístup a v rámci procesu vytváření uživatelského účtu Uživatel potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

12. Vytvoření uživatelského účtu probíhá tak, že Uživatel vyplní jednoduchý formulář, ve kterém uvede svoji e-mailovou adresu spolu s Uživatelem vytvořeným heslem, nebo se přihlásí prostřednictvím svého uživatelského účtu platformy Google. Uživatel je odpovědný za správnost uvedených údajů i za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů ke svému uživatelskému účtu. Poskytovatel neodpovídá za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

13. Po vytvoření uživatelského účtu budou služby Uživateli poskytovány nazákladě jednotlivých objednávek Předplatného.

 
14. Uživatelský účet je určený vždy jen pro jednoho Uživatele. Uživatel není oprávněn sdílet svůj uživatelský účet (resp. své Předplatné) se třetími osobami.

15. Poskytovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele, pokud není dlouhodobě využíván,nebo pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, případně v dalších případech stanovených těmito VOP.

III. PŘEDPLATNÉ A KREDITY  

A. PŘEDPLATNÉ A KREDITY

16. Služby Aplikace spočívají v tom, že umožňují Uživatelům vytváření a zpracování digitálního obsahu pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci v rozsahu Uživatelem předplacených kreditů.  

17. „Předplatné“ znamená zakoupení určitého počtu předplacených kreditů Uživatelem předem na určité vymezené období. „Předplacené kredity“ reprezentují rozsah digitálního obsahu,který může Uživatel v rámci daného typu Předplatného v rámci Aplikace vygenerovat či zpracovat.  

18. Předplacené kredity může Uživatel využít na generování obsahu prostřednictvím Aplikace, a to vždy v období odpovídající Předplatnému. Předplacené kredity se v případě automatického obnovení Předplatného převádějí na další období.

19. Přehled potřebného počtu předplacených kreditů pro vygenerování či zpracování určitého typu digitálního obsahu (např. slov, obrázků, videí, zvuku apod.) v určitém rozsahu je dostupný na webové stránce. Tento přehled může být průběžně Poskytovatelem upravován a měněn (s ohledem na případné aktualizace, rozšiřování a změny Aplikace).

20. Využitím předplacených kreditů na generování či zpracování obsahu prostřednictvím Aplikace se jejich počet odpovídajícím způsobem sníží. Uživatel pak může čerpat služby Aplikace v rozsahu dle zbývajícího počtu předplacených kreditů prodané období Předplatného. Při vyčerpání předplacených kreditů bude mít Uživatel Aplikaci dále zpřístupněnou (až do skončení příslušného období Předplatného), nebude však moci generovat či zpracovávat digitální obsah s pomocí Aplikace, neobjedná-li si nové Předplatné (nenavýší-li Předplatné) nebo dokud nedojde k (automatickému) obnovení Předplatného na další období. 

21. Uživatel bere na vědomí, že bez aktivního Předplatného není možné přistupovat do služby Aplikace, a to ani k případnému dříve Uživatelem generovanému obsahu a promptům Uživatele.

B. OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO, UZAVŘENÍ SMLOUVY

22. Po vytvoření uživatelského si uživatel může objednat Předplatné. Uživatel má možnost vybrat si Předplatné dle aktuální nabídky na webové stránce. Poskytovatel nabízí Uživatelům Předplatné jako měsíční nebo roční v různých variantách počtu předplacených kreditů. Aktuální ceník Předplatného je dostupný na webové stránce. 

23.  Před zasláním objednávky Předplatného je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku Předplatného odešle Uživatel elektronicky prostřednictvím příslušného tlačítka na webové stránce.

24. Podmínkou platnosti objednávky Předplatného je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů a potvrzení Uživatele o tom, že se s těmito VOP a informacemi ozpracování osobních údajů seznámil. Uživatel odpovídá za to, že uvedené údaje budou správné a aktuální.

25. Poskytovatel přijetí objednávky Předplatného potvrdí Uživateli elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při vytváření uživatelského účtu Uživatele nebo v objednávce Předplatného (dále jen „e-mailová adresa Uživatele“). Poskytovatel je v závislosti na charakteru objednávky Předplatného oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky Předplatného (například písemně). Společně s potvrzením přijetí objednávky zašle Poskytovatel Uživateli znění těchtoVOP.  

26. Okamžikem, kdy Poskytovatel potvrdí přijetí objednávky Předplatného, je uzavřena Smlouva.

27. Odeslání a přijetí objednávky Předplatného znamená povinnost Uživatele uhradit cenu Předplatného a povinnost Poskytovatele zpřístupnit Uživateli Aplikaci a umožnit tak Uživateli čerpání služeb v rozsahu podle objednaného Předplatného za podmínek uvedených ve Smlouvě a VOP.

28. Podmínkou pro poskytnutí služeb Aplikace Uživateli je vždy předchozí uhrazení ceny Předplatného. Po uhrazení Předplatného zpřístupní Poskytovatel Uživateli Aplikaci a umožní mu využívání služeb po období Předplatného a v rozsahu předplacených kreditů. Výše uvedené platí s výjimkou zkušebního období Předplatného zdarma (část D. níže). 

29. Uživateli, který je spotřebitelem, se tímto poskytuje informace, že pokud výslovně souhlasí s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu (dle bodu 58.níže), právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu (dle bodu 58.níže) udělením tohoto souhlasu zaniká. Pokud souhlas dle předchozího odstavce nebude poskytnutý, bude Uživateli Aplikace zpřístupněna až po uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodudle bodu 58. níže.

30. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

C. AUTOMATICKÉ OBNOVOVÁNÍ PŘEDPLATNÉHO
 

31. Zvolené Předplatné (měsíční nebo roční) bude Uživateli automaticky obnovováno vždy na další období ve stejné délce (měsíční nebo roční) a se stejným počtem předplacených kreditů jako pro předchozí období Předplatného. Uživateli bude zakaždé obnovení Předplatného účtován poplatek dle ceníku na webové stránce. Předplatné bude automaticky obnovováno opakovaně, dokud Uživatel automatické obnovování Předplatného nezruší.  

32. Uživatel může automatické obnovování Předplatného kdykoliv zrušit s tím, že zrušení je vždy účinné s účinky ke konci aktuálního, již započatého období, pro které již bylo Předplatné objednáno či automaticky obnoveno – po tuto dobu bude mít Uživatel nadále přístup ke službám Aplikace. Zrušit automatické obnovování Předplatného může Uživatel jednoduše v prostředí Aplikace na webové stránce (v rámci nastavení svého uživatelského účtu).

33. Poskytovatel neposkytuje žádné peněžité ani jiné náhrady za nevyužívání Předplatného, ani zapředplacené kredity, které Uživatel nevyužije v příslušném období Předplatného.

D. ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO

34. Noví Uživatelé (tj. osoby, které dosud nebyli Uživateli Aplikace) mohou využít jedno zkušební období Předplatného zdarma. To znamená, že noví Uživatelé mohou bezplatněv yužívat služby Aplikace na období a v rozsahu kreditů, jak je uvedeno na webové stránce objednávky příslušného druhu Předplatného a jak bude rovněž uvedeno v potvrzení objednávky Předplatného.

35. Po skončení zkušebního období Předplatného zdarma bude Předplatné automaticky prodlouženo, a to nadobu odpovídající tomu, jakou variantu Předplatného Uživatel zvolil, av souvislosti s tím bude Uživateli účtována příslušná částka Předplatného. Následně bude Předplatné dále automaticky obnovováno v souladus těmito VOP, dokud Uživatel automatické obnovování Předplatného nezruší.

36. Pokud Uživatel zruší Předplatné během zkušebního období Předplatného zdarma (tj. nejpozději poslední den tohoto období), nedojde k automatickému prodloužení Předplatného. Za využívání služeb v období zkušebního období Předplatného Uživateli není účtována žádná částka Předplatného.   

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

37.  Webová stránka obsahuje informace o druzích a možnostech Předplatného,a to včetně uvedení cen. Ceny Předplatného jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny Předplatného mohou být průběžně Poskytovatelem měněny. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít s Uživatelem Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (včetně cenových podmínek). 

38.  Cenu Předplatného může Uživatel uhradit Poskytovatele následujícími způsoby:
-  bezhotovostní platbou kreditní čidebetní kartou prostřednictvím internetové platební brány zpřístupněné na webové stránce. 

39.  Odesláním objednávky Předplatného dává Uživatel Poskytovateli oprávnění účtovat Uživateli poplatek dle aktuálního ceníku Předplatného, který je vždy dostupný na webové stránce. 

40. Závazek Uživatele uhradit cenu Předplatného je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. 

41. Uživatel je povinen uhradit cenu Předplatného předem a předchozí úhrada ceny Předplatného je podmínkou pro využívání služby Aplikace (s výjimkou zkušebního období Předplatného zdarma). 

42. Případné slevy z ceny Předplatného poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat. 

43. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě objednávek Předplatného, resp. Smlouvy Uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel pouhrazení ceny Předplatného a zašle jej Uživateli v elektronické podobě na e-mailovouadresu Uživatele. 

V. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

44. Po vytvoření uživatelského účtu, potvrzení přijetí objednávky Předplatného a uhrazení ceny Předplatného může po přihlášení do svého uživatelského účtu v rámci uživatelského rozhraní Aplikace Uživatel využívat služby Aplikace – tj. prostřednictvím různých formulářů dostupných v rámci Aplikace vytvářet či zpracovávat různé druhy digitálního obsahu tak, že na základě promptů Uživatele je za pomoci nástrojů využívajících umělou inteligenci vytvářen generovaný obsah.

45. Uživatel může pomocí služeb Aplikace vytvářet či zpracovávat digitálníobsah v rozsahu odpovídajícímu počtu předplacených kreditů (pro danéobdobí v rámci Předplatného). Uživateli se v rámci uživatelského rozhraní Aplikace ukazuje aktuální zbývající počet předplacených kreditů.V rámci automatického obnovování Předplatného jsou stávající nevyčerpané kredity vždy přesunuty dodalšího období Předplatného. Uživatel nemá právo na náhradu za kredit, který v době trvání Smlouvy nevyčerpal.

46. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace za účelem vytváření a zpracování digitálního obsahuv yužívá nástroje třetích stran založené na generativní umělé inteligenci, konkrétně: 

a) nástroje Open AI https://openai.com/ pro tvorbu textů a obrázků;
b) nástroje Stability AI https://stability.ai/ pro tvorbu obrázků;
c) nástroje Segmind https://www.segmind.com/  pro tvorbuobrázků;
d) nástroje ElevenLabs https://elevenlabs.io/ pro tvorbu zvuků, resp. hlasů
e) nástoje D-ID https://www.d-id.com/ pro tvorbu videí
f) nástroje Heygen https://www.heygen.com/ pro tvorbu videí

(dále společně také jen jako „AI nástroje“). AI nástroje mohou být průběžně upravovány, měněny, přidávány nebo odebírány dle uvážení Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost zafunkčnost a výstupy AI nástrojů. 

47. Služby budou poskytovány v souladu se Smlouvou, těmito VOP, jakož i podmínkami propoužití AI nástrojů dostupnými na internetových stránkách uvedených v předchozím odstavci u jednotlivých AI nástrojů (dále jen „podmínky použití AI nástrojů“). Uživatel je povinen podmínky použití AI nástrojů respektovat a dodržovat,zejména ve vztahu k promptům Uživatele a při použití generovaného obsahuvy tvářeného pomocí Aplikace, a tedy i pomocí AI nástrojů.

48. Uživatel připoužívání Aplikace nesmí:

a) nahrávat do Aplikace nebov rámci Aplikace generovat obsah, který porušuje právní předpisy nebo dobré mravy, rozhodnutí soudů či jiných státních orgánů nebo práva či oprávněné zájmy třetích osob;
b) jinak využívat Aplikaci k porušování právních předpisů či k zásahům do práv či oprávněných zájmů třetích osob (včetně práv autorských, práv na ochranu osobnosti, práv na ochranu osobních údajů apod.);
c) nahrávat do Aplikace obsah nebo v rámci Aplikace generovat obsah, který by:
- byl urážlivý, pornografický, klamavý, obscénní, pomlouvačný, násilný nebo nenávistný;
- byl diskriminační (např. homofobní, transfobní, rasistický apod.);
- propagoval šikanu, osobní útoky ,obtěžování nebo doxing;
- porušoval autorská práva, práva související s právem autorským, práva průmyslového vlastnictví nebo jiná právatřetích stran;
- obsahoval viry, trojské koně nebojiné škodlivé kódy;
- podněcoval k nezákonné činnosti, resp. k porušování právních předpisů;
- jinak byl v rozporu s podmínkami použití AI nástrojů, Smlouvou a těmito VOP.

49. Uživatel zaručujea odpovídá za to, že ve vztahu k veškerému obsahu, který nahrává do Aplikace:

a) Uživatel je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem (nabyvatelem licence či souhlasu) ve vztahu k veškerým promptům Uživatele a jejich obsahu (včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví) a je plně oprávněn veškeré prompty a jejich obsah do Aplikace nahrát, v rámci ní jej zpracovávat a umožnit Poskytovateli a provozovatelům AI nástrojů jeho užití v souladu se Smlouvou, těmito VOP a podmínkami použití AI nástrojů;
b) prompty Uživatele a jejich obsah neporušuje žádné právní předpisy, ani práva či oprávněné zájmy třetích stran;
c) prompty Uživatele a jejich obsah nezahrnuje osobní údaje třetích osob, k jejichž zpracování prostřednictvím Aplikace a AI nástrojů by Uživatel neměl odpovídající právní titul (souhlas).

50. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že jeho prompty a jím do Aplikace nahrávaný obsah může být dále užit provozovateli AI nástrojů pro další vývoj AI nástrojů (včetně strojového učení AI nástrojů) v souladu s těmito VOP a podmínkami použití AI nástrojů.

51. V případě porušení pravidel podle tohoto článku V. ze strany Uživatele může Poskytovatel dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění a bez náhrady pro Uživatele, podle povahy a rozsahu daného porušení:

a) odstranit jakýkoli prompt Uživatele nebo Uživatelem generovaný obsah, tj. zejména obsah porušující tyto VOP nebo podmínky použití AI nástrojů;
b) pozastavit nebo zrušit uživatelský účet Uživatele a smazat veškerý s ním spojený obsah;
c) omezit přístup Uživatele do Aplikace, včetně zamezení přístupu k Aplikaci, k obsahu Uživatele, jakož i k zamezení vytvoření nového uživatelského účtu pro téhož Uživatele;
d) informovat příslušné státní orgány o nelegálním obsahu;
e) odstoupit od Smlouvy.

52.  Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za prompty a obsah nahrávaný Uživatelem do Aplikace, ani za obsah generovaný Uživatelem v rámci Aplikace.

53. Uživatel se ve vztahu ke generovanému obsahu vytvářenému či zpracovávanému s pomocíAplikace zavazuje:

a) nevydávat generovaný obsah za člověkem vytvořený obsah;
b) ověřit si, zda je generovaný obsah správný, přesný, nezávadný, bez právních vad a odpovídající pro účel, pro který je Uživatel zamýšlí užít;
c) nevyužívat generovaný obsah za účelem rozhodování o právech a povinnostech třetích osob, které by mohlo mít závažný dopad na jejich životy (např. pro účely rozhodování o zaměstnání, vzdělávání, zdraví, soudní rozhodování apod.);
d) srozumitelně označovat, že generovaný obsah je vytvořený s pomocí nástroje využívajícího umělou inteligenci (AI generated content), vyžadují-li to podmínky použití AI nástrojů.

54.  S ohledem na stávající limity nástrojů založených naumělé inteligenci a na to, že generovaný obsah vychází z promptů a pokynů Uživatele, Poskytovatel neodpovídá za správnost, bezchybnost ani právní bezvadnost generovaného obsahu, ani za to, že užitím generovaného obsahu nebude zasaženo do práv či oprávněných zájmů třetích osob. Uživatel je povinen si před užitím generovaného obsahu ověřit jeho správnost, bezchybnost a právní nezávadnost, jakož i možnost užití daného generovaného obsahu. Uživatel odpovídá za veškeré právní následky, včetně škody či nemajetkové újmy, způsobené užitím generovaného obsahu.

55. Pokud jde o funkčnost služby Aplikace, technických opatření a o součinnosti Aplikace s hardwarem a softwarem , je na straně Uživatele k využití Aplikacez apotřebí následující:

- internetový prohlížeč Google Chrome, Safari nebo Mozilla Firefox
- stabilní internetové připojení 

Pro další otázky je Uživatelům k dispozici uživatelská podpora na e-mailové adrese info@vaibe.ai. 

56. Poskytovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost všech služeb nabízených prostřednictvím Aplikace. Poskytovatel vyvíjí potřebné úsilí pro neustálou dostupnost Aplikace,může ale docházet k plánované či nouzové údržbě, okolnostem na straně provozovatelů AI nástrojů či jiným událostem, pro které Aplikace nebude přístupná.

57. Poskytovatel vyvíjí úsilí k tomu, aby prompty Uživatele a Uživatelem generovaný obsah byl v Aplikaci přístupný alespoň po období Předplatného, v rámci kterého byl Uživatelem nahrán/generován. Poskytovatel však nezajišťuje zálohování promptů ani generovaného obsahu. Uživatel potvrzuje, že si je vědom rizika ztráty promptů a generovaného obsahu a že odpovídá za zajištění si zálohování generovaného obsahu na vlastní odpovědnost (například stažením do svého koncového zařízení).

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 

58. Uživatel, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy.

59. Ani Uživatel, který je spotřebitelem, však nemůže odstoupit od Smlouvy bez udání důvoduv případě, že služby jsou Uživateli s jeho výslovným souhlasem poskytovány ihned po potvrzení objednávky Předplatného nebo kdykoli před uplynutím lhůty pro odstoupení dle předchozího odstavce (ve smyslu ustanovení §1829 a následujících občanského zákoníku), neboť Smlouva je smlouvou podle §1837 písm. l) občanského zákoníku.

60. Oznámení oodstoupení od Smlouvy dle odst. 58. musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v témže odstavci. Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využit vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy Uživatel zašle písemně na e-mailovou adresu info@vaibe.ai. Pro doručování odstoupení od Smlouvy platí ustanovení těchto VOP o doručování. Poskytovatel potvrdí Uživateli přijetí odstoupení od Smlouvy bez zbytečného odkladu.

61. Uživatel dále může od Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, Smlouvou nebo těmito VOP.

62. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech:

a) Poskytovatel se rozhodne služby nadále neposkytovat nebo se výrazným způsobem změní cena dodavatelů AI nástrojů a nebude tak možné ze strany Poskytovatele poskytovat služby Aplikace za původně sjednanou cenu;
b) v případě zjevné chyby v ceně Předplatného (ceny zjevně jiné, než je cena pro tento druh služeb obvyklá – jako například mylné vynechání číslice, cena nepřiměřeně nízká, anižby bylo uvedeno, že se jedná o slevovou akci, zjevné chyby v popisu služeb apod.);
c) údaje uvedené Uživatelem při vytváření uživatelského účtu nebo v objednávce Předplatného jsou neúplné, zjevně smyšlené nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu Uživatele užívat Aplikaci v souladu s těmito VOP;
d) Uživatel při užívání Aplikace porušuje závazné právní předpisy, dobré mravy nebo pravidla stanovená Smlouvou, těmito VOP či podmínkami použití AI nástrojů;
e) v případech stanovených příslušnými právními předpisy, Smlouvou nebo těmito VOP. 

63. Pokud jižUživatel uhradil cenu Předplatného, které však v důsledku odstoupení od Smlouvy nemůže čerpat, Poskytovatel Uživateli vrátí poměrnou část takto uhrazeného Předplatného odpovídající počtu dosud nevyužitých předplacených kreditů (oproti celkovému počtu předplacených kreditů pro dané období Předplatného), avšak s tím, že Předplatné za období, ve kterém Uživatel mohl využívat služby Aplikace, se nevrací. Poměrná část Předplatného bude Uživateli vrácena na bankovní účet Uživatele v nejbližším možném termínu, obvykle do 10 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě,že Uživatel vyčerpal všechny předplacené kredity, Předplatné se nevrací ani zčásti.

VII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A UŽITÍ OBSAHU 

A. PROMPTY A NAHRÁVANÝ OBSAH

64. Uživatel tímto poskytuje Poskytovateli nevýhradní oprávnění k užití veškerého obsahu, který Uživatel nahraje do Aplikace – tj. zejména tzv. prompty (zadání pro AI nástroje), ať již textové, obrazové, zvukové či zvukově obrazové („prompty“),a to:

a) pro účely poskytnutí služby Aplikace, tj. zejména pro účely zpracování promptů s pomocí AI nástrojů za účelem vytvoření Uživatelem generovaného obsahu;
b)pro účely údržby, dalšího rozvoje a zlepšování služeb Aplikace a AI nástrojů (včetně možnosti využití k jejich dalšímu strojovému učení);
c) včetně oprávnění předat prompty a jejich obsah poskytovatelům AI nástrojů, kteří jej budou moci dále užít v souladu s podmínkami použití AI nástrojů;
d) pro účely plnění právních povinností Poskytovatele a vymáhání dodržování Smlouvy a těchtoVOP;
e) pro účely propagace Aplikace a AI nástrojů. 

65. Uživatel odpovídá za to, že je plně oprávněn Poskytovateli poskytnout oprávněník užití  promptů a jejich obsahu ve smyslu předchozího odstavce. Oprávnění jsou poskytována pro užití  promptů a jejich obsahu všemi způsoby užití potřebnými k dosažení účelů dle předchozího odstavce, na celou dobu trvání poskytovaných práv, pro území celého světa a bez omezení množství a technologie užití, včetně možnosti dále poskytovat podlicence k užití promptů a jejich obsahu.

B. GENEROVANÝ OBSAH

66. Na základě předplacených kreditů může Uživatel v rámci Aplikace s pomocí AI nástrojů na základě promptů vytvářet digitální obsah v podobě textu, obrázků, videí či zvukových stop (dále jen „generovaný obsah“). 

67.  Uživatel, s ohledem na stávající stav poznání umělé inteligence a na podmínky použití AI nástrojů, bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje a neodpovídá za to, že generovaný obsah bude originální (jedinečný), ani že bude požívat ochrany jako autorské dílo či jiné právo duševního vlastnictví ve prospěch Uživatele, ani že jej bude možné registrovat jako ochrannou známku ve prospěch Uživatele.

68. Uživatel je oprávněn využívat generovaný obsah pro osobní i komerčnív yužití, avšak vždy pouze v souladu s podmínkami použití AI nástrojů a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a při respektování práv a oprávněných zájmů třetích osob.

69. Poskytovatel je oprávněn využívat generovaný obsah pro účely poskytnutí služby Aplikace, dále pro účely dalšího rozvíjení a zlepšování služeb Aplikace i AI nástrojů, včetně možnosti poskytnutí generovaného obsahu provozovatelům AI nástrojů za účelem jejich dalšího rozvoje a zlepšování (včetně možnosti využití k jejich dalšímu strojovému učení), případně pro další účely odpovídající podmínkám použití AI nástrojů, to vše i po ukončení Smlouvy. Poskytovatel je rovněž oprávněn využívat generovaný obsah pro účely propagace Aplikace a AI nástrojů.

70. Oprávnění jsou Uživatelem Poskytovateli poskytována pro užití generovaného obsahu všemi způsoby užití potřebnými k dosažení účelů dle předchozího odstavce, na celou dobu trvání poskytovaných práv, pro území celého světa a bez omezení množství a technologie užití, včetně možnosti dále poskytovat podlicence k užití  promptů a jejich obsahu.

C. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ POSKYTOVATELE A AI NÁSTROJE 

71. S výjimkou promptů a generovaného obsahu platí, že veškerá loga, informace a údaje uvedené na webové stránce, jakož i samotná Aplikace a veškeré její prvky (její zdrojové kódy, data sety a další podklady k ní) jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele, případně příslušných provozovatelů AI nástrojů, a Uživateli není poskytováno jakékoliv oprávnění k jejich užití.

VIII. REKLAMACE A UŽIVATELSKÁ PODPORA 

72.  Práva apovinnosti Uživatele a Poskytovatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 

73.  Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za vady při poskytování služeb způsobené nesprávným užíváním Aplikace ze strany Uživatele, nedostatečným hardwarovým či softwarovým vybavením na straně Uživatele, porušením Smlouvy, těchto VOP, podmínek použití AI nástrojů či právních předpisů ze strany Uživatele či jiným zaviněním na straně Uživatele. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady při poskytování služeb způsobené v důsledku vyšší moci, například v důsledku výpadku elektrické energie, živelné katastrofy, občanských nepokojů, válečného stavu či nouzového stavu apod.

74. V případě jakýchkoli dotazů k fungování Aplikace či jakýchkoli problémů při použití Aplikace se Uživatel může obrátit na uživatelskou podporu prostřednictvím e-mailové adresy info@vaibe.ai. 

75. Na e-mailové adrese uživatelské podpory info@vaibe.ai může Uživatel také uplatnit jakékoli reklamace v souvislosti s využíváním Aplikace tak, že v zaslaném e-mailu popíše a doloží, v čem má spočívat vadné plnění. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Uživatele oznámení o vadě služby. Poskytovatel Uživateli vydá potvrzení o tom, kdy případné právo z vad poskytnutých služebuplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje.

76. Reklamace jsou posuzovány bez zbytečných odkladů, obvykle ve lhůtě 14 dnů od jejich uplatnění. O výsledku posouzení reklamace Poskytovatel informuje Uživateleprostřednictvím e-mailu (potvrzením o způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodněním zamítnutí reklamace). Uznané vady budou primárně řešeny tak, že vytýkaná vada bude opravena, případně Uživateli bude poskytnut náhradní předplacený kredit v odpovídající hodnotě či odpovídajícím snížením ceny Předplatného. 

IX. DŮVĚRNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ 

77.  Uživatel by neměl nikomu sdělit heslo ke svému uživatelskému účtu v Aplikaci ani odhalit podrobnosti platební metody (např. poslední čtyři číslice své kreditní nebo debetní karty) spojené s využíváním Aplikace. 

78. Uživatel jeo dpovědný za uvedení pravdivých a úplných informací v rámci vytváření uživatelského účtu i objednávky Předplatného a za jejich aktualizaci v případě jakékoli změny.

X.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

79.  Informace o zpracování osobních údajův souvislosti s užíváním Aplikace jsou dostupné zde. Při vytváření uživatelského účtu a odeslání objednávky Předplatného Uživatel potvrzuje, že ses těmito informacemi o zpracování osobních údajů seznámil.

XI.  DORUČOVÁNÍ

80. Poskytovatel a Uživatel si mohou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na:

- na straně Uživatele na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou Uživatelem při vytváření uživatelského účtu nebo při zadávání objednávky Předplatného
- na straně Poskytovatele na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou níže v kontaktních údajích Poskytovatele(čl. 94). 

XII. ZMĚNA CENÍKU, ZMĚNA TĚCHTO VOP

81. Poskytovatelsi vyhrazuje právo upravovat v průběhu času ceny za poskytované služby nebojejich součásti, a to na základě výhradního uvážení Poskytovatele.

82. V případě zamýšlené změny cen Předplatného oproti aktuálnímu ceníku, bude Uživatelům,kteří mají aktivní Předplatné, taková změna sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu. V případě, že s touto změnou nebude Uživatel souhlasit, je oprávněn do okamžiku, než odpovídající změna ceníku vstoupí v účinnost, zrušit obnovení Předplatného pro další období. Pokud tak Uživatel neučiní a Předplatné mu bude obnoveno v období, kdy změna již nabyla účinnosti, platí, že s provedenou změnou ceníku souhlasí a tato se na Uživatele a jeho Předplatné bude nadále vztahovat. 

83.  Tyto VOP mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě vlastního uvážení Poskytovatele, přičemž tyto změny se budou vztahovat na objednávky uskutečněné po zveřejnění těchto změn.  

84. Uživatelům, kteří mají aktivní Předplatné, však bude zamýšlená změna VOP sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu. Vpřípadě, že se změnou VOP nebude Uživatel souhlasit, může do okamžiku, nežodpovídající změna VOP vstoupí v účinnost, odstoupit od Smlouvy založené na základě dosavadní verze VOP zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Poskytovatele; pokud tak Uživatel neučiní, platí, že s provedenou změnou VOP souhlasí a tato se na Uživatele a Smlouvu bude od okamžiku své účinnostivztahovat. 

XIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ S OHLEDEM NAPRÁVA SPOTŘEBITELE

85. Uživatel je spotřebitelem, pokud při uzavírání Smlouvy a využívání Aplikace nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

86. Je-li Uživatel spotřebitelem přísluší mu práva plynoucích pro spotřebitele z těchto VOP a příslušných právních předpisů České republiky, včetně občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

87.  Není-li Uživatel spotřebitelem, neuplatní se ve vztahu k němu ta ustanovení těchto VOP, která se týkají jen spotřebitelů. Vůči Uživatelům, kteří nejsou spotřebiteli, se rovněž neuplatní ustanovení § 2389 až § 2389 u občanského zákoníku.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

88. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování. 

89.  Smlouva, tyto VOP a veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se řídí právním řádem České republiky. 

90. V případech soudního projednávání sporů v souvislosti se Smlouvou a těmito VOP jsoupříslušné soudy České republiky. 

91.  Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případného sporu ze Smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20869, internetová adresa: www.coi.cz.  

92. Je-liněkteré ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanoveníco nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

93.  Smlouva včetně VOP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a pro Uživatele je dostupná v rámci jeho uživatelského účtu a současně je Uživateli zaslána společně s potvrzením objednávky Předplatného. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

94. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou následující:
název:  Intense Audio s.r.o.
adresa:  Sečská 1855/27, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika
e-mailová adresa: Info@vaibe.ai 

95. Aktuální znění těchto VOP je vždy dostupné na webové stránce.  

96.  Smlouvy uzavřené dle těchto VOP, tyto VOP a všechna jejich dřívější znění budou uloženy u Poskytovatele a příslušným Uživatelům k nim na jejich důvodnou žádost budeu možněn přístup. 

V Praze, dne 13.6.2024

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Intense Audio s.r.o. IČ 09859543 se sídlem Sečská 27, Praha 10, 10000(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
- Adresa: Sečská 27, Praha, 10000
- Email: info@vaibe.ai

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů1.

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení


1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.